"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณฐภัทร พงษ์ใจมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณฐภัทร พงษ์ใจมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชย  วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566  จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะระดับชาติ (สวช.) (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566