"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายฤทธิ์ธา ม่วงพรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษ และรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายฤทธิ์ธา ม่วงพรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประกาศนียบัตรชมเชย วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2566 (รอบคัดเลือกตัวเเทนจังหวัด) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566