"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปัณณธร ไชยราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาตอนต้นจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปัณณธร ไชยราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รังรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาตอนต้นจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะระดับชาติ (สวช.) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566