"The ultimate aim of education is the development of character"

Thainland Educational Development and Evluation Tests (TEDET) ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงจารุพิชญา แสนยศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชยในการสอบประเมินผ่านเกณฑ์ วิชาวิทยาศาสตร์  

อันดับ 5 ระดับโรงเรียน
อันดับที่ 12 ระดับจังหวัด 
อันดับที่ 25 ระดับภูมิภาค 
อันดับที่ 427 ระดับประเทศ 

จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TETET)
หน่วยงาน Thailand Education development and Evalution test (TEDET )

สอบเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566

โรงเรียนปรินส์อยแยลส์วิทยาลัย