"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธนกร เสาวพนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายธนกร เสาวพนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด ) จากสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 สนามสอบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566