"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐฐศรัณฐ์ อนันชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้นและประกาศนียบัตรเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐฐศรัณฐ์ อนันชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) และประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566