"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี 2566 Thailand English Speed Contest, TESC 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชาย พาคินท์ กฤดากร รินชุมภู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 4 ของภาค ลำดับที่ 10 ของประเทศ

จากการแข่งขัน โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี 2566 Thailand English Speed Contest, TESC 2023

จัดโดย TAC (Thailand Academic Contest) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566