"The ultimate aim of education is the development of character"

SCT MATCH DAY 2023 ประเภทชาย อายุ 11-12 ปี น้ำหนัก 35-38 กิโลกรัม

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภูดินันท์ เจริญโลหะกลกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญเทควันโด ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ชาย 11-12 ปีนำ้หนัก 35-38 กก.

จากการแข่งขัน SCT MATCH DAY 2023 ประเภทชาย อายุ 11-12 ปี น้ำหนัก 35-38 กิโลกรัม

จัดโดย STC MATCH DAY 2023 By SAITHANTHIP แข่งที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566