"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปาลีรัฐ อักษรศรี ป.1/5 รางวัลหรียญเงิน ประเภทเคียวรูกิ ประเภทยุวชนชาย อายุ7-8 ปี น้ำหนัก 23-26 kg การแข่งขันเทควันโด STC MATCH DAY 2023

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายปาลีรัฐ อักษรศรี ป.1/5

ได้รับรางวัลหรียญเงิน ประเภทเคียวรูกิ

ประเภทยุวชนชาย อายุ7-8 ปี น้ำหนัก 23-26 kg

การแข่งขันเทควันโด STC MATCH DAY 2023

by Saithanthip Taekwondo

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2566

ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดอาร์ดีซี สายธารทิพย์