"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ National Test Online Programe

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุทธิชารัตน์ หน้างามภูริวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการสอบวิทยาศาสตร์

จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ National Test Online Programe

จัดโดย TOP TEST CENTER เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 (การแข่งขันออนไลน์)