"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ National Test Online Program

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิตติพัฒน์ มณีจันทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับรางวัลรับเหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษและเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์

จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ National Test Online Program จัดโดย Toptest Center

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (การแข่งขันออนไลน์)