"The ultimate aim of education is the development of character"

Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ปี พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวาลินน์ ตังคนิวาส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ที่ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนลำดับที่ 1 ของโรงเรียน ที่ 3 ของจังหวัด ที่ 7 ของภูมิภาค ที่ 84 ของประเทศ)

จากการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ปี พ.ศ.2566 จัดโดย Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย