"The ultimate aim of education is the development of character"

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมีคุณภาพ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภัทรพงษ์พันธ์ วิเศษประภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/12

ที่ได้รับเกียรติบัตร จากโครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมีคุณภาพ

จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566