"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวพรวรินทร์  เทพน้ำทิพย์    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับทอง  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4 – ม.6 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวพรวรินทร์  เทพน้ำทิพย์  ม.5/5  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับทอง  การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4 – ม.6  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71  ปีการศึกษา 2566   เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566  ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   จัดโดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่