"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงณฎา เนินพันธกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้รับรางวัล “เยาวชนผู้ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ประจำปี 2566

จากพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ

จัดโดย สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566