"The ultimate aim of education is the development of character"

National Test Online Program โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายธีรพิชญ์ เติมสงวนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ที่ได้รับรางวัล

– เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ
– เหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์

จาก National Test Online Program โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ
จัดโดย : TOP TEST CENTER

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566