"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักเรียน PRC รับรางวัลเหรียญทอง จากโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาประยุกต์  ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียน PRC ที่รับรางวัลเหรียญทอง จากโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาประยุกต์  ระดับประเทศ จากค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19  ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2566     ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทีม E-GA  : โครงงานเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาโดรนเพื่อบินช่วยสำรวจ เฝ้าระวัง วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตือนภัยภายในป่า แบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์”

สมาชิกทีม     นายธนภัทร     จรัญวรพรรณ   ม.6/7         นายวัฒนพงษ์   อุทธโยธา      ม.6/7          นายนพวิชญ์     ธรากิตติกีรติ    ม.6/7
อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์รุ่งกานต์  วังบุญ         อาจารย์กฤติพงศ์  วชิรางกุล