"The ultimate aim of education is the development of character"

นายวีราทร  วงษ์ใหญ่ รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ  (TESET) ครั้งที่ 4   

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  นายวีราทร  วงษ์ใหญ่  ม.4/3  ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ  (TESET) ครั้งที่ 4   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566  ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   จัดโดย ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย) คอนเทสต์ สถาบัน TAC  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566  ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   จัดโดย ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย) คอนเทสต์ สถาบัน TAC