"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thainland Educational Development and Evluation Tests (TEDET) ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายรัก  ธนิตพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12

ที่ได้รับรางวัล

เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์วิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ 13 ระดับจังหวัด
ลำดับที่ 29 ระดับภูมิภาค
ลำดับที่ 457 ระดับประเทศ

จากการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thainland Educational Development and Evluation Tests (TEDET) ประจำปี 2566

จัดโดย Thainland Educational Development and Evluation Tests (TEDET)