"The ultimate aim of education is the development of character"

นายธนกฤต  พิทักษ์  รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ  (TESET) ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายธนกฤต  พิทักษ์   ม.4/3   ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ  (TESET) ครั้งที่ 4   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566  ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   จัดโดย ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย) คอนเทสต์ สถาบัน TAC