"The ultimate aim of education is the development of character"

Top Test Center (National test Online Program)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายณฐาภพ สุนทรานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก การแข่งขัน วัดความรู้ทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6

จัดโดยโครงการ Top Test Center (National test Online Program)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (การแข่งขันออนไลน์)