"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวชญาน์นันท์  กลิ่นหวล  ม.5/7 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ รอบความเป็นเลิศระดับประเทศ   จากโครงการแข่งขันวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary  and Secondary Schools (Thailand)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวชญาน์นันท์  กลิ่นหวล  ม.5/7 ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก  ดังนี้

1)  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน  จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4  Thailand English Skills Evaluation Test (TESET)  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   จัดโดย Thailand Academic Contest (TAC)

2)  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ รอบความเป็นเลิศระดับประเทศ   จากโครงการแข่งขันวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary  and Secondary Schools (Thailand) ASMOPSS THAILAND 2023)  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566    ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   จัดโดย ASMOPSS THAILAND