"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาเชียงใหม่ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนหอพระ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 2-3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566