"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ พรปัณณวิชญ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์วิชาวิทยาศาสตร์ ในการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ปี พ.ศ.2566

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงณัฐวลัญช์ พรปัณณวิชญ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์วิชาวิทยาศาสตร์ (ได้ลำดับที่8ระดับจังหวัด ลำดับที่24ระดับภูมิภาค และลำดับที่219ระดับประเทศ)ในการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ปี พ.ศ.2566 จัดโดย Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)