"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Chiangmai Championship 2024

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชาย ณณณ อาริยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10
เด็กหญิง ณฎา เนินพันธกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เด็กชาย ชินชวกร ช่างสม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เด็กหญิง สิริพิม จักรเกษตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
เด็กหญิง กัญญาณัฐ อินทะนุรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น Pre-Teenage
และเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่การแข่งขันรอบภาคเหนือต่อไป

จากการประกวดแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Chiangmai Championship 2024

จัดโดย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566