"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการ National Test Online Programe

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายณปภาแก้วแปงจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญทอง วิชาคภาษาอังกฤษ 
รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์  

จากโครงการ National Test Online Programe
จัดโดย TOP TEST CENTER

(สนามสอบ Online )

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566