"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการ สร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงสุณัฏฐา  จักษุกรรฐ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้เข้าร่วม

โครงการ สร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

ลำน้ำแม่แรม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566