"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงสุณัฏฐา  จักษุกรรฐ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ

จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโฮงนอก ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566