"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่4 Language Institute Thammasat University Thailand Academic Contest

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงชลิดาภา ศรีวิชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง

จากการแข่งขัน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ครั้งที่ 4

จัดโดย TAC (Thailand Academic Contest) Language Institute Thammasat University along with Thailand Academic Contest Co.,Ltd. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566