"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (Thailand English Skills Evaluation Test : TESET) ประจำปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชาย สหรัฐ ธีระกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ที่ได้รับ

ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ จากโครงการการสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (4th TESET – Thailand English Skills Evaluation Test )

จัดโดย TAC (THAILAND ACADEMIC CONTEST) บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์(ประเทศไทย)จำกัด

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ