"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชญดา กิติเรืองแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 2 ของประเทศ จากโครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชา วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35

เด็กหญิงพิชญดา กิติเรืองแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 2 ของประเทศ
จากโครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชา วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 35
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ได้คะแนน 75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน