"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปุณณ์ทิชานันท์ สุ่มมาตย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันโครงการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566

เด็กหญิงปุณณ์ทิชานันท์ สุ่มมาตย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ
จากการแข่งขันโครงการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย สถาบัน ASMO THAI COMPETITION 2023
ระดับภูมิภาค