"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธนกร เสาวพนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ จากการแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566

เด็กชายธนกร เสาวพนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ
จากการแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย สถาบัน ASMO THAI COMPETITION 2023
ระดับภูมิภาค