"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยะภาพทางวิชาการ Thai and Math Genius ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงมีณณพัส จิระธรรมนิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12

ที่ได้รับรางวัล

– รางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาไทย
– รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์
– รางวัลถ้วยเกียรติยศ

จากการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยะภาพทางวิชาการ Thai and Math Genius ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

จัดโดย Center One Education (บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด)
ณ บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566