"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีดับ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (4th TESET – Thailand English Skills Evaluation Test) สถาบัน TAC ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(LITU) เพื่อดูแลในส่วนของการออกขอ้สอบการแข่งขนั ทุกช่วงชั้นซึ่งสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้ได้ข้อสอบการแข่งขันที่มีมาตรฐานและใช้ประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนได้ทราบผลประเมินของตัวเอง ช่วยส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษซึ่งภาษาสากลของโลก