"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายชัชชนัน เศวตวรรณโชติ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ที่ได้รับรางวัล
1. ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น
2. ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น
3. ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น

จาการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ
ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566