"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศสำหรับเยาวชนอายุ6ถึง 18 ปีครั้งที่9ในรายการ KGL Contest English Olympiad 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงศิริขวัญ อิทธิกมลโชค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9

ที่ได้สอบภาษาอังกฤษได้คะแนน 92.5/100

จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษโอลิมปิกระดับประเทศสำหรับเยาวชนอายุ6ถึง 18 ปีครั้งที่9ในรายการKGL Contest English Olympiad 2023

จัดโดย KGL Contest English Olympiad 2023 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม2566