"The ultimate aim of education is the development of character"

นายพันธุ์พิภพ กองบุญเทียม  เกียรติบัตรรางวัล Bronze Medal Certificate  โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ

ขอชื่นชมและแสดความยินดีกับ นายพันธุ์พิภพ กองบุญเทียม  ม.4/3  ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัล Bronze Medal Certificate  โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2566  ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   จัดโดย ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย) คอนเทสต์  สถาบัน TAC