"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน STOP STIG COVER DANCE CONTEST 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงอาทิตยา เหมพิจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/12

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

จากการแข่งขัน STOP STIG COVER DANCE CONTEST 2023

จัดโดย สสส. ร่วมกับ MPlus Foundation เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2566