"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนดีเด่นของประเทศไทยประจำปี 2566 จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ ( ประเทศไทย )

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายพงศ์ศรัณย์ ชุติพงษ์วิเวท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรนักเรียนดีเด่นของประเทศไทยประจำปี 2566

จากงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นของประเทศไทยประจำปี 2566

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ ( ประเทศไทย ) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  2566