"The ultimate aim of education is the development of character"

นายกฤษณ์ธนา ธนะสังข์  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายกฤษณ์ธนา ธนะสังข์  ม.6/2  ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัล Gold Medal Certificate  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากการเข้าร่วมโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566  ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   จัดโดย ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย) คอนเทสต์ สถาบัน TAC