"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวพอใจ พงศ์ศรีวัฒน์, นายกฤติณ ใจนวล รางวัลชมเชย ระดับประเทศ  กิจกรรม 6th Biochem Challenge โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวพอใจ พงศ์ศรีวัฒน์ ม.5/3  และ นายกฤติณ ใจนวล ม.5/5  ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ   จากกิจกรรม 6th Biochem Challenge โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์