"The ultimate aim of education is the development of character"

นายจิระวัฒน์   โตวัฒน์นิมิต รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  นายจิระวัฒน์   โตวัฒน์นิมิต ม.4/7   ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ อันดับ 8 คะแนนรวม 87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จาก โครงการทดสอบความรู้แบบ on line  วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38  ระดับชั้น ม.4 ปี 2566  วันที่ 4 ตุลาคม  2566       จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด

–  รางวัลเหรียญเงิน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  คะแนน  79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 TESC : Thailand English  Speech Contest 2023 หัวข้อ “Dream careers and participation of the new generation in shaping  the future of Thailand”   อาชีพในฝันและการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการสร้างอนาคตประเทศไทย   วันที่ 16 ตุลาคม  2566

–  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนอันดับที่ 438 ของประเทศ จากนักเรียนเข้าสอบ 5,010 คน  ในการสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4  (Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    วันที่ 6 พฤศจิกายน  2566