"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐพัชร ภัครศุภเมธาวี  ป.1/5 ได้รับรางัวลเหรียญทอง Kyoruki  รุ่น 7-8 ปีรุ่นน้ำหนัก 18-21 การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือ (ล้านนาตะวันออก) ประจำปี 2566  

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชาย ณัฐพัชร ภัครศุภเมธาวี  ป.1/5

ได้รับรางัวลเหรียญทอง Kyoruki  รุ่น 7-8 ปีรุ่นน้ำหนัก 18-21

การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือ (ล้านนาตะวันออก) ประจำปี 2566  

รายการ “น่านกระซิบรักครั้งที่ 6“

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2566

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดน่าน