"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร ชุติพงษ์วิเวท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นของประเทศไทยประจำปี 2566 จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญ์ณพัชร ชุติพงษ์วิเวท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรนักเรียนดีเด่นของประเทศไทยประจำปี 2566 จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ ( ประเทศไทย ) ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566