"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร ชุติพงษ์วิเวท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /2 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญ์ณพัชร ชุติพงษ์วิเวท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023 ระดับประถมศึกษาตอนต้น จัดโดยศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)”สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566