"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนันนพัทธ ศาลากิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง (ระดับประเทศ) รายการสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ (TESET)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนันนพัทธ ศาลากิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง(ระดับประเทศ) รายการสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023 ระดับประถมศึกษาตอนต้น จัดโดย ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย) สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566