"The ultimate aim of education is the development of character"

ASMOPSS THAILAND 2023 รอบแรก ระดับชั้นประถมปีที่ 5

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศิรอาภรณ์ สระชุ่ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ จากโครงการ ASMOPSS THAILAND 2023 รอบแรก ระดับชั้นประถมปีที่ 5

จัดโดย ASMOPSS THAILAND เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่