"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนาฏการล้านนา PRC ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการประกวดฟ้อนเล็บ

ขอแสดงความยินดีกับทีมนาฏการล้านนา PRC นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และ Performing Arts academy ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการประกวดฟ้อนเล็บ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (วันวิชาการ)  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566  ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    จัดโดย วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

รายชื่อนักเรียน

  1. นางสาวไอศิกา      นันต๊ะคำ             ม.5/5
  2. นางสาวพิริยากร    ปิ่นเลิศ                ม.5/1
  3. นางสาวธิชญาภา  รุจจนพันธ์            ม.5/5
  4. นางสาวกัญชาดา  โชติสินสุกุล         ม.5/11
  5. นางสาวเขมจิรา     สุทธาชัย              ม.4/10
  6. นางสาวนัยน์ภัค     สิงห์ทองวรรณ    ม.4/10
  7. นางสาวกรสุภา     ปัญญาเรือง          ม.4/10
  8. ด.ญ.ณัฏฐณิชา     แก้วจันทร์            ม.3/13

ผู้ฝึกสอน  :  อาจารย์ฉัตร์นิพัฒน์  คำบ้านฝาย