"The ultimate aim of education is the development of character"

นายรชต  หวังมนิดากุล  รางวัล Gold Medal Certificate โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายรชต  หวังมนิดากุล  ม.5/9  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ครั้งที่ 4   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2566  ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดโดย TAC (Thailand Academic Contest)